Noticies

29/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona , dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de foment de la Salut Pública, ha concedit a l'...
29/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de foment de la Salut Pública, ha concedit a l'...
29/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de foment de la Salut Pública. Ha concedit a l'...
15/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Freginals una subvenció que es va sol·lcitar per cobrir una part de les despeses de la fira "Freginarts 2023". L’objecte de la convocatòria és regular el procediment de concessió, en règim de concurrència no competitiva, de les subvencions que...
15/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament de Freginals la subvenció: Beneficiari: Ajuntament de Freginals Concepte: Despeses corrents Import sol·licitat: 35.619,50 euros Import concedit: 35.619,48 euros
15/02/2024 Subvencions
Subvencions per finançar els interessos de préstecs per l'exercici 2023, atorgades per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Freginals. Beneficiari: Ajuntament de Freginals Concepte: Interessos prèstecs (CaixaBank) Pressupost Elegible: 547,88 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 547,88...
25/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Freginals una subvenció per actuacions de Gestió de Plagues Urbanes i de Protecció i Gestió dels Animals Domèstics, als municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Aquesta convocatòria s'integra al Pla estratègic de...
13/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona en el marc dels ajuts inclosos en l'e-catàleg, per a Programacions Culturals dels ens Locals, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals un ajut per un import màxim de 12.104'53 € per a contractar diferents actuacions culturals. L'Ajuntament ha contractat, per a le Festes...
21/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Freginals una subvenció destinada a Inversions en Equipaments Municipals Culturals i Patrimonials o d'Interès Ciutadà per a ens locals d'un total de 20.912'85 € de la que només s'han executat actuacions per un valor de 13.259,20 €. L’objecte d...
17/07/2023 Subvencions
El 26 de juliol de 2022, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va aprovar la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, amb la dotació pressupostària següent a l'Ajuntament de Freginals:...

Pàgines