SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022, CONCEDIDES A L'AJUNTAMENT DE FREGINALS: SALUT PÚBLICA, SOCORRISTE PISCINA MUNICIPAL I AGENT CÍVIC PISCINA MUNICIPAL

13/03/2023 Subvencions

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022, CONCEDIDES A L'AJUNTAMENT DE FREGINALS: SALUT PÚBLICA, SOCORRISTE PISCINA MUNICIPAL I AGENT CÍVIC PISCINA MUNICIPAL

Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i
saludables, convocatòria 2022.
De conformitat amb la proposta d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 22 de març de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables per a
l'exercici 2022. El 29 de març de 2022 es va publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona.
2. Les sol·licituds de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables es
tramiten a l’empara de la convocatòria, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, , i publicada el BOP el 22 de març de 2022 de Tarragona, 29 de març de 2022 i les
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
3. El règim de la concessió és de concurrència competitiva i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 29 d'abril de 2022.
4. Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar 3.900.000,00 euros del pressupost de
l'exercici 2022 a l'aplicació pressupostària 2022-1200-311-46200-01, amb una dotació total
màxima per a cada línia:
Línia 1: 1.900.000,00 euros
Línia 2: 2.000.000,00 euros
Menys de 250 habitants 98% del pressupost elegible
De 251 a 1.000 habitants 95% del pressupost elegible
De 1.001 a 2.000 habitants 90% del pressupost elegible
De 2.001 a 5.000 habitants 85% del pressupost elegible
De 5.001 a 10.000 habitants 80% del pressupost elegible
De 10.001 a 20.000 habitants 70% del pressupost elegible
Més de 20.000 habitants 60% del pressupost elegible
En tot cas, la quantitat de la subvenció no pot excedir de:
Línia 1 - Socorristes de les zones de bany:
Socorristes platges: 20.000 euros
Socorrista piscines municipals: 10.000 euros
Agent cívic: 8.000 euros
Línia 2 - Protecció salut pública: 18.000 euros

SUBVENCIÓ CONCEDIDA A FREGINALS: SALUT PÚBLICA, PISCINES I AGENT CÍVIC.

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Línia 2 - Salut
Pressupost Elegible: 3.506,44 euros
Despesa mínima a justificar: 2.639,65 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.507,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 8.277,58 euros
Despesa mínima a justificar: 6.766,09 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.427,79 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic
Pressupost Elegible: 4.264,08 euros
Despesa mínima a justificar: 3.485,46 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.311,19 euros