Obra “Canvi de lluminàries de l’enllumenat públic a tecnologia LED” / Obra “Cambio de luminarias del alumbrado público a tecnología LED”

13/05/2022 Subvencions

Obra “Canvi de lluminàries de l’enllumenat públic a tecnologia LED” / Obra “Cambio de luminarias del alumbrado público a tecnología LED”

Actuació finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l’Objectiu Temàtic 4 – Economia Baix en Carbó.

  • Entitat beneficiària: Ajuntament de Freginals
  • Mesura: Mesura 06: renovació de les instal·lacions de l’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.
  • Inversió elegible admesa: 118.523,70 €
  • Cost elegible màxim admès: 118.523,70 €
  • Ajuda a otorgar: 59.261,85 €

------------------------------------------------------------------------

Actuación financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, dentro del Objetivo Temático 4 – Economía Bajo en Carbón

  • Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Freginals
  • Medida: Medida 06: renovación de las instalaciones del alumbrado, iluminación y señalización exterior.
  • Inversión elegible admitida: 118.523,70 €
  • Coste elegible máximo admitido: 118.523,70 €
  • Ayuda a otorgar: 59.261,85 €