LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ PEL FOMENT I DIFUSIÓ DE PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS O D'INTERÈS PER A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A L'ANUALITAT 2021, HA CONCEDIT A L'AJUNTAMENT DE FREGINALS LA SUBVENCIÓ

28/02/2023 Subvencions

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ PEL FOMENT I DIFUSIÓ DE PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS O D'INTERÈS PER A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A L'ANUALITAT 2021, HA CONCEDIT A L'AJUNTAMENT DE FREGINALS LA SUBVENCIÓ

Beneficiari/ària: Ajuntament de Freginals
Concepte: Suport publicació: Barraques, marges i pous. El paisatge de la pedra
seca a Freginals
Import concedit: 1.332,13 euros
Convocatòria: Subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o
d'interès per a la demarcació de Tarragona
Any: 2021